ALGEMENE VOORWAARDEN CIRCONSTRUCT BV

Artikel 1: Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Circonstruct BV aanbiedingen, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten betreffende leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.  b. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden bij uitdrukkelijk schriftelijk beding, tot het overeenkomen waarvan alleen de directie Circonstuct BV bevoegd is. Zodanig beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.  c. Met de term ‘afnemer/opdrachtgever’ wordt hierna bedoeld de wederpartij van Circonstruct BV aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.  d. Waar levering staat dient waar mogelijk ook oplevering te worden gelezen.

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten

a. Alle aanbiedingen van Circonstruct BV met daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende 60 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven en worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door Circonstruct BV binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding worden herroepen.  b. Circonstruct BV is – ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan – eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.  c. Afnemer/opdrachtgever is aan de schriftelijke opdrachtbevestigingzijdens Circonstruct BV gebonden, tenzij door hem binnen 3 dagen na ontvangst en voor de levering tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. Indien Circonstruct BV geen opdracht bevestiging heeft verzonden, is haar administratie van doorslaggevende betekennis, behoudens tegenbewijs. Acceptatie van een levering bindt afnemer/opdrachtgever te alle tijde.

Artikel 3: Prijzen

a. Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering afbedrijf exclusief omzetbelasting, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  b. Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op gegevens die door of vanwege de afnemer/opdrachtgever zijn verstrekt. Indien bijzondere eisen binnen de opdracht overeenkomst worden gesteld, dan moeten deze eisen door de afnemer/opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld.  c. Tenzij anders is overeengekomen, geven de door Circonstruct BV verrichte werkzaamheden recht op vergoeding van alle door haar gemaakte kosten, waaronder loonkosten, vermeerder met een opslag van algemene kosten en winst. De werkzaamheden worden zo veel als mogelijk verricht tijdens de normale werktijden, wijziging hiervan wordt schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen in de opdracht hoe ook genaamd als mede meer en minder werk kunnen te alle tijde worden verrekend, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen. De toepasselijkheid van het in artikel 1646 van boek 7a van het Burgelijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  d. Prijzen zijn gebaseerd op ten zijde van de opgave of     de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstoffen en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Nederlandse gulden en/of de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overreenkomst en voor leveringen wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit verhoging van Circonstruct BV kostprijs leidt, heeft Circonstruct BV het recht de overeenkomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en de prijsverhoging aan afnemer/opdrachtgever te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.  e. Ingeval onze wederpartij een consument is, is deze gerechtigd om bij uitoefeninig van de prijsverhogingbevoegdheid binnen 3 maanden van contractsluiting, de overeenkomst binnen 8 dagen na datum van mededeling der verhoging, door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 4: Levering en risico

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengenomen zullen door Circonstruct BV opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leverings termijnen zal Circonstruct BV eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling. Indien Circonstruct BV voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulp-middelen in het bezit zijn van Circonstruct BV.  b. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer/opdrachtgever. Levering vindt plaats op het moment van feitelijke aanbieding op de bestemmingsplaatsongelost op het vloermiddel.  c. Vanaf het moment van de leveringzijn de goederen voor risico van de afnemer/opdrachtgever en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke en/of door de goederen op het opgeleverde werk voor het en/of derden mocht ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering aangegeven in artikel 5 sub a.  d. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de oplevering op het tijdstip waarop Circonstruct BV dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel de opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

Artikel 5: Afnameplicht

a. Afnemer/opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door Circonstruct BV noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting der afname van gekochte goederen. Afname word geacht geweigerd te zijn indien bestelde goederen aan een afnemer/opdrachtgever ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waaorp afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.  b. Onder de door afnemer/opdrachtgever te verlenen medewerking wordt eveneens uitdrukkelijk begrepen dat afnemer/opdrachtgever  ervoor -om niet- dient zorg te dragen dat:

 • de plaats waar de te leveren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden;
 • de toegang tot de plaats waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden onbelemmerd en toereikend is en voorst alle medewerking wordt verleend om tot een vlotte afhandeling van aflevering en werkzaamheden te geraken;
 • (onder-) vloeren schoon zijn, alsmede vrij aan kalk-, cement-, verf-, olie- en vuilresten, dat deze blijvend vorm- en drukvast zijn, ruw moeten zijn en geen gladden plekken bevatten.
 • In de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, (eventueel krachtstroom), licht, verwarming, water alsmede zonodig verticaal transport gezorgd is.
 • Afval- zoals o.a. resten  en verpakkingen – wordt opgeslagen en afgevoerd in door de afnemer/opdrachtgever ter beschikking gestelde containers;
 • indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten die werkzaamheden niet plaatsvinden ten tijde van de door Circonstruct BV te verrichten werkzaamheden, zodat haar werkzaamheden aldaar onbelemmerd plaats kunnen vinden;
 • in het geval de werkzaamheden verricht moeten worden in een ruimte die normalewijs voor het pupliek toegangkelijk is, deze ruimte tijdens het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.  c. Bij weigering van afname is afnemer/opdrachtgever aan Kemper Inrichter BV een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom/overeengekomen prijs, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Circonstruct BV uit de afname weigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag,  gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijken tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Circonstruct BV ter zake van de tekortkoming van de afnemer/opdrachtgever.


Artikel 6: Annulering

Indien een afnemer/opdrachtgever enige overeenkomst met Circonstruct BV annuleert, is de afnemer/opdrachtgever aan Circonstruct BV  Circonstruct BV een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 30% van de opdrachtsom dan wel hetgeen de afnemer/opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, onverminderd het recht op vergoeding van overige schade.

Artikel 7: Catalogi

Door Circonstruct BV versterkte catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten-,gewichts- en vermogensopgaven etc. zijn voor haar niet bindend. Voornoemde bescheiden blijven daarnaast haar eigendom.

Artikel 8: Adviezen, instructies

Adviezen, instructies op gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd in verband met het gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, onderhoud enz. van de producten van Circonstruct BV worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid gegeven.

Artikel 9: Reclame

a. afnemer/opdrachtgever is verplicht de te leveren goederen voor of uiterlijk bij levering op hoeveelheid, uiterlijk, zichtbare beschadigingen en kwaliteit te (laten) controleren.   b. Reclames ter zake van de hoeveelheid dient afnemer/opdrachtgever onmiddellijk bij levering te vermelden op afleveringsbon/ontvangstbewijs. c. Reclames ter zake van de kwaliteit van de geleverde goederen c.q. het opgeleverde werk, daaronder vallende zowel uiterlijk zichtbare beschadigingen en gebreken als verborgen gebreken, welke bij het onder lid a. van dit artikel bedoelde onderzoek zijn of konden worden ontdekt, dient afnemer/opdrachtgever onmiddellijk bij levering aan te tekenen op afleveringsbon/ontvangstbewijs en zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen driemaal 24 uur na levering schriftelijk (zonodig per telafax) aan Circonstruct BV te bevestigingen.  d. Overige reclames welke niet onder de voorgaande leden van dit artikel vallen dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen c.q. oplevering van het werk, dan wel indien het zogenaamde verborgen gebreken betreft binnen 8 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of had kunnen zijn, door afnemer/opdrachtgever bij Circonstruct BV  te worden ingediend. Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na de dat van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.  e. Geringe verschillen tussen offertes, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en modellen, als mede uitvoeringen of afmetingen of geringe afwijkingen of beschadigingen als gevolg van de aard van het gebruikte materiaal I of het gebruikte procedé, kunnen geen grond opleveren voor reclames.  f. Indien niet tijdig, niet correct dan wel onvolledig wordt gereclameerd wordt de afnemer/opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan hebben reclames van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Circonstruct BV  in behandeling genomen.  g. Zijn goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, verbruikt of verhandeld dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is iedere aansprakelijkheid van Circonstruct BV  daarvoor vervallen.  h. Reclames geven afnemer/opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Circonstruct BV  daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Artikel 10: Betaling

a. Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door Circonstruct BV  worden gefactureerd.  b. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen binnen 30 dagen na oplevering te geschieden.  c. Een beroep op schuldverrekening is afnemer/opdrachtgever niet toegestaan, tenzij Circonstruct BV  de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend.  d. Reclames geven afnemer/opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Circonstruct BV  daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.  e. indien afnemer/opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt., heeft Circonstruct BV  het recht vanaf de vervaldag een vertraginsrente in rekening te brengen, welke naar haar keuze bedraagt 1,5% per maand of een percentage overeenkomend met het dan geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 2% onverminderd haar verdere toekomende rechten ter zake.  f. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Circonstruct BV  worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer/opdrachtgever te bewerkinstellingen komen ten laste van afnemer/opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van €100,00 per onbetaalde factuur, een en ander onverminderd het recht van Circonstruct BV  om hogere werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.  g. Indien Circonstruct BV  met 2 of meer afnemers/opdrachtgevers, natuurlijke of rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder deze hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hem uit die overeenkomst voortvloeien.  h. Circonstruct BV  is te allen tijden gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer/opdrachtgever betaling vooruit te verlangen, dan wel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van afnemer/opdrachtgevers betalingsverplichtingen.  i. De administratie van Circonstruct BV  levert tegenover de afnemer/opdrachtgever volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen jegens haar, behoudens het door de afnemer/opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 11: Garantie

 a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mogen door Circonstruct BV  gelegde vloeren niet eerder dan 7 dagen na het gereedkomen worden belopen en/of in gebruik genomen op straffe van verval na te vermelden garantie.  b. Circonstruct BV  verleent op het door haar verrichte werk te rekenen vanaf de dag der oplevering gedurende een periode van 2 jaar garantie voor zover het betreft materiaalfouten en leggebreken, die bij normaal gebruik aan de dag treden.  c. Evenwel worden afspraken op garantie -naast het in sub 1 vermelde

 • nimmer verleend:
 • indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het stand komen van de overeenkomst bekend waren
 • Indien zonder schriftelijke toestemming van Circonstruct BV  door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht
 • Indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werkt niet op de daarvoor bestemde wijze wordt gebruikt en onderhouden

Artikel 12: Nakoming, faillissement etc.

Indien afnemer/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Circonstruct BV  gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet als mede ingeval van zijn faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stilleging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien afnemer/opdrachtgever zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurrenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt opgeschort door de bank, of te zijnen laste beslag word gelegd, word afnemer/opdrachtgever van rechtswege in verzuim te zijn en is Circonstruct BV  naar keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Circonstruct BV  toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomt daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ten ontbinden c.q.  ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Circonstruct BV  op afnemer/opdrachtgever direct opeisbaar en is Circonstruct BV  gerechtigd onmiddellijk voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Circonstruct BV  geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen -met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten -uit hoofde van overeenkomsten tot levering van goederen en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijdstip van volledige betalingen c.q. vereffening is afnemer/opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering is afnemer/opdrachtgever wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken.  b. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad  en afnemer/opdrachtgever in verzuim is c.q. Circonstruct BV  goede grond heeft te vrezen dat afnemer/opdrachtgever in verzuim zal geraken met de betaling, kan zij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. de afnemer/opdrachtgever verleent haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.  c. De overeenkomst kan alsdan door Circonstruct BV  zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden,

niet-tegenstaande haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente.  d. Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens dan wel bij afnemer/opdrachtgever, verkrijgt Circonstruct BV  het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde zaken. Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering verreist is geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan.  e. het risico voor de goederen waarop ingevolgde lid a van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij afnemer/opdrachtgever. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is afnemer/opdrachtgever niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimtes zin des woords aan derden  te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.  f. Afnemer/opdrachtgever is gehouden om eenieder die op door Circonstruct BV  geleverde goederen, vallend onder het eigendoms-voorbehoud van Circonstruct BV , beslag legt, dan wel in geval van bewind of faillissement van afnemer/opdrahctgever zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Circonstruct BV , dat Circonstruct BV  eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffen van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van €4.550,00 of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuur-bedrag van de goederen. de boete geldt naast een eventuele plicht tot schadevergoeding.

Artikel 14: Exoneratie

a. Ingeval Circonstruct BV  ter zake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens afnemer/opdrachtgever, dient deze haar in de gelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dan niet meer mogelijk is zal Circonstruct BV  aan haar verplichting tot het vergoeden van de schade voldaan hebben door betaling van de werkelijk door de afnemer/opdrachtgever gemaakte kosten tot een maximum van 5% van het factuurbedrag. Vervangen onderdelen worden aan haar teruggeleverd.  b. Circonstruct BV  zal nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke haar aansprakelijkheid is voortgevloeid.  c. De aansprakelijkheid van Circonstruct BV  voor de door haar geleverde goederen/materialen zal nimmer verder gaan dan die van haar toeleverancier van deze goederen/materialen jegens haar en slechts voor zover haar toeleverancier verhaal biedt.  d. De aansprakelijkheid van Circonstruct BV  wordt uitdrukkelijk beperkt tot de in lid a, b en c van dit artikel bepaalde, zodat zij nimmer aansprakelijk zal zijn voor verdere schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit een aanspraak derden jegens afnemer/opdrachtgever daaronder begrepen.  e. ieder recht op schadevergoeding van afnemer/opdrachtgever jegens Circonstruct BV  vervalt ingeval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien afnemer/opdrachtgever aan die goederen werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.  f. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen mede met betrekking tot produktenaansprakelijkheid.

Artikel 15: Vrijwaring

Circonstruct BV  zal jegens derden nimmer verder  aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens afnemer/opdrachtgever zou zijn. Afnemer/opdrachtgever vrijwaart Circonstruct BV  tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van Circonstruct BV  bedingen.

Artikel 16: Overmacht

a. Ingeval van overmacht, zijnde niet tekortkoming van Circonstruct BV  in de nakoming van haar verplichtingen heeft Circonstruct BV  het recht om op grond daarvan:

-de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met afnemer/opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

-Circonstruct BV  kan ingeval van gedeeltelijke ontbinding het niet ontbonden deel van de overeenkomst artikel 10a.

b. Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd: verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/of vervoerders, brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, relletjes of poproer, mobilisatie, maatregelen van overheidswege waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden, watersnood, bedrijfsstoring door weersomstandigheden, alles ongeacht of de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzien was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

Artikel 17: Toepasselijk recht

a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.  b. Alle eventuele geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, met Circonstruct BV  gesloten overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen kunnen worden beslecht door de bevoegde overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van Kemper Inrichters, of tenzij de wederpartij van Circonstruct BV  een consument is die Circonstruct BV  binnen een maand nadat Circonstruct BV  zich jegens deze consument op deze bepaling beroept, schriftelijk laat weten voor de wet bevoegde rechter kunnen kiezen, of indien het een geschil betreft dat beslecht dient te worden door Kantonrechter.

De Directie

Circonstruct B.V.

Samen staan wij sterk! Door samen te werken met onze partners op het gebied van duurzame vloeroplossingen komen wij stapje dichterbij totale circulariteit op het gebied van vloerafwerking.

Auteursrecht © 2021 Circonstruct.

Ontwerp & realisatie: Webtimaal